Szkolenia dla agentów ochrony

Osoby, które chcą się zatrudnić w agencji ochrony muszą najpierw przebyć stosowne szkolenia i uzyskać potrzebne certyfikaty. Pierwsze kroki ku pracy w agencji ochrony można zrobić w szkole policyjnej. W takiej szkole można uzyskać przygotowanie zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Wiele ze szkół policealnych ma także w swojej ofercie kierunki związane z pracą w agencji ochrony. Nauka do zawodu ochroniarza trwa około dwa lata.

W tym czasie kandydat uczy się nie tylko zawodu, ale ma także zajęcia z samoobrony, konwojowania oraz ochrony osób i mienia. Kandydaci uczą się również tego, jak zabezpiecza się imprezy masowe. Mają także podstawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, uczą się również kryminalistyki. W zakresie takich szkoleń są też nauki strzelania i obchodzenia się z bronią palną. Po odbyciu szkolenia uczniowie przystępują do egzaminu.

Egzamin taki składa się z kilku części. Pierwsza jest częścią pisemną, w której kandydat otrzymuje pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. W drugim etapie czekają na niego zadania praktyczne. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zdanie pierwszego etapu egzaminu i uzyskanie co najmniej połowy punktów. Aby zdać drugą część egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 30% punktów.

Jeżeli kandydat uzyska wynik pozytywny z dwóch części egzaminu to wówczas otrzymuje tytuł zawodowy, od teraz jest już technikiem ochrony fizycznej osób i mienia. Uzyskanie tego tytułu pomaga w szukaniu pracy na stanowisku ochroniarza.